Voor wie?

Doelgroep

Doelgroep is advocaten, juristen en mediators die zich in hun werkomgeving professioneel willen ontwikkelen en daarbij gebruik willen maken van intervisie. Je kunt je alleen of met collega’s aanmelden voor een intervisiegroep. Intervisie kan echter ook in company worden gegeven/begeleid door een gespecialiseerde en ervaren intervisie-begeleider. De groep kan dan bestaan uit zowel partners als kantoorgenoten, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot of partner.

Vereisten voor intervisie

– Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten, gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur aaneengesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

– De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.

LET OP: Advocaten kunnen zelf bepalen welke indeling van rechtsgebieden daarbij wordt gehanteerd. Daarbij hoeft de indeling van het rechtsgebiedenregister niet te worden aangehouden (Bron: Orde van Advocaten).

– Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.

– De professionals brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

– De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.