Algemene voorwaarden open bijeenkomsten Intervisiehuis.nl

Artikel 1 Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Intervisiehuis.nl, hierna te noemen: Intervisiehuis;

opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt;

deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de bijeenkomst volgt.

bijeenkomst(en): individuele intervisie, peer review, gestructureerd overleg sessies van twee of vier uren

Jaarabonnement: Een abonnement dat een deelnemer in een bepaald kalenderjaar recht geeft op het bijwonen van voldoende bijeenkomsten. Indien een jaarabonnement is afgesloten voor 1 oktober van het betreffende jaar dan  garandeert Intervisiehuis dat de deelnemer de noodzakelijke 8 uur aan intervisiepunten kan behalen. Een jaarabonnement wordt stilzwijgend verlengd. Het opzeggen van een jaarabonnement dient schriftelijk één maand (dus voor 1 december van ieder jaar) voor het einde van het lopende abonnementsjaar te geschieden.  

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving voor de door Intervisiehuis verzorgde bijeenkomsten en/of jaarabonnement geschiedt door het aanmelden via de website of het versturen van een aanmeldingsformulier per post of e-mail.

Artikel 3 Bevestiging

Intervisiehuis zal de inschrijving steeds schriftelijk of per mail bevestigen.

Artikel 4 Wettelijke bedenktermijn

Indien de inschrijver een particulier is en zich ook als particulier inschrijft, heeft hij een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving zonder motivering ongedaan maken.

 Artikel 5 Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn

Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn is uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de geplande eerste bijeenkomst. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 45,– voor administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6 Verhindering van de deelnemer

Bij volledige (alle bijeenkomsten) verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Intervisiehuis en de overige deelnemers aan de betreffende bijeenkomst geen bezwaren hebben. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7 Annulering door Intervisiehuis

Intervisiehuis zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor een bijeenkomst bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste bijeenkomst. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Intervisiehuis zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere bijeenkomsten aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort. Als Intervisiehuis vervolgens besluit om een bijeenkomst in het geheel niet meer aan te bieden, wordt dat zo spoedig mogelijk aan de deelnemers kenbaar gemaakt. Eventuele reeds aan Intervisiehuis gedane betalingen voor deze bijeenkomsten zullen door Intervisiehuis worden terugbetaald met inachtneming van artikel 8 lid e. Algemene voorwaarden  

Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden

  1. Intervisiehuis zal voorafgaande aan de bijeenkomst een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.
  2. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  3. Indien betaling binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten. Als het gaat om een consument worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
  4. Naast de opdrachtgever blijft de deelnemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.
  5. Als Intervisiehuis om welke reden dan ook aan de opdrachtgever / deelnemer een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door Intervisiehuis geschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.

Artikel 9 Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / deelnemerinformatie

Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een bijeenkomststraject is vertrouwelijk voor Intervisiehuis, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners / freelance gespreksleiders. Ter waarborging daarvan is Intervisiehuis met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Intervisiehuis is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de bijeenkomst, de annulering door Intervisiehuis, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege Intervisiehuis te werk zijn gesteld of van wier diensten door Intervisiehuis gebruik is gemaakt, tenzij aan Intervisiehuis grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 11 Auteursrecht en intellectuele eigendom

Het eventueel verstrekte materiaal tijdens de bijeenkomst wordt eigendom van de deelnemer. De intellectuele eigendom van de bijeenkomst en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de bijeenkomst verstrekte, materialen berusten bij Intervisiehuis. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intervisiehuis mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 12 Vervanging gespreksleider

Intervisiehuis behoudt te allen tijde de vrijheid gespreksleiders, die door haar met de uitvoering van een bijeenkomst zijn belast, te vervangen door andere gespreksleiders.

Artikel 13 Permanente Educatie

De deelnemer aan bijeenkomsten voor wie PO of PE punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens desgevraagd aan de hem controlerende beroepsorganisatie worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen natrekkingen te doen of audits te kunnen uitvoeren.

Artikel 13 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Mochten de Algemene Voorwaarden wijzigen dan treft u op de website altijd de meest recente versie aan.en