Vereisten voor Intervisie

Vereisten voor intervisie

  • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet;
  • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
  • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
  • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Vereisten voor gespreksleider

  • de gespreksleider is academisch geschoold;
  • de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en
  • de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad. Registratie kan plaatsvinden zodra artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd. 

NB. Het vereiste van het hebben gevolgd van een cursus van twee dagdelen en een terugkombijeenkomst geldt ook wanneer men aantoonbaar veel ervaring heeft met het begeleiden van (intervisie)groepen of men op dat gebied reeds een andere vorm van onderwijs heeft gevolgd.