Vereisten Intervisie NOvA/MfN en vFAS

De NOvA hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • intervisie onder begeleiding van een gespreksleider die de vereiste opleiding heeft gevolgd;
 • een groep van tenminste drie deelnemers;
 • één of meer dilemma’s om te bespreken;
 • de deelnemers brengen ieder één of meer dilemma’s in;
 • vragen over eigen functioneren staan centraal;
 • geheimhouding dient geëerbiedigd te worden;
 • afgifte van een bewijs van deelname;
 • recht op één niet juridisch opleidingspunt per uur, met een maximum van vier punten per dag.

De MfN hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • minimaal drie bijeenkomsten van twee uren per twaalf maanden;
 • een groep van tenminste vijf mediators, waarvan drie MfN registermediator;
 • een van de (ervaren) mediators begeleidt de bijeenkomst;
 • hantering van een bepaalde methode;
 • recht op een cat. 1b punt per uur.

De vFAS hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • een groep van tenminste zes personen;
 • met een duur van minimaal twee en maximaal vier uren;
 • een vFAS erkende begeleider;
 • hantering van een bepaalde methode;
 • eigen vaardigheden staan centraal;
 • recht op een opleidingspunt per uur.

Intervisie kan plaatsvinden binnen een kantoor. Voor kleine kantoren is dit wellicht niet mogelijk. Deze kantoren zijn aangewezen op samenwerking met andere kantoren.