(online) intervisie voor advocaten

Professionalisering en reflectie door intervisie
Sinds 1 maart 2020 moeten advocaten 8 uur per jaar  deelnemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Intervisie is een vorm van gestructureerde feedback en voor advocaten een mooi instrument om zich professioneel en persoonlijk nog verder te ontwikkelen. Intervisie biedt op gestructureerde wijze de mogelijkheid om als advocaat je inzicht, kennis en vaardigheden te verdiepen.

Deelnemers aan een intervisiebijeenkomst bespreken aan de hand van een ingebrachte casus niet juridische vragen, dilemma’s en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Intervisie geeft je zo de gelegenheid te reflecteren op je eigen werkwijze en drijfveren en te leren van die van anderen. Het verruimt je blik en biedt steun bij de aanpak van (lastige) zaken.

Vereisten voor intervisie

 • intervisie vindt plaats door een (bij de Orde geregistreerde begeleider) gespreksleider
 • deelnemers en gespreksleider bepalen vooraf de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken
 • intervisie bijeenkomsten duren minimaal 2 uur en maximaal 4 uur per dag
 • intervisie vindt plaats met minimaal 3 en maximaal 10 advocaten
 • de deelnemende advocaten zijn werkzaam in het zelfde rechtsgebied of rechtsgebieden
 • de deelnemende advocaten brengen elk één of meerdere casus in met vragen en dilemma’s uit de eigen praktijk
 • de deelnemers ontvangen een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen besproken is

Online intervisie is door de Nederlandse Orde van Advocaten toegestaan tijdens de coronacrisis, mits aan de volgende extra voorwaarden wordt voldaan:

 • de deelnemers gaan akkoord met intervisie via videoconferentie
 • de gespreksleider controleert de identiteit van de deelnemers
 • de gespreksleider controleert de aanwezigheid van de deelnemers
 • de deelnemers waarborgen de vertrouwelijkheid door aan de bijeenkomst deel te nemen in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

LET OP: advocaten kunnen zelf een rechtsgebied kiezen, de indeling van het rechtsgebiedenregister hoeft niet te worden aangehouden.

Kwaliteitsuren en vaardigheidspunten (niet-juridische punten)
De gevolgde intervisie uren tellen volledig mee voor de jaarlijks te behalen 8 uur voor gestructureerde feedback, zoals vastgelegd in de kwaliteitstoetsen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Daarnaast kunnen maximaal 4 intervisie uren worden opgevoerd als vaardigheidspunten (niet-juridische punten), conform artikel 4 van de verordening op de advocatuur, waarbij 1 intervisie uur gelijk staat aan 1 vaardigheidspunt.

Kosten en korting

In verband met de COVID-19 maatregelen verzorgt Intervisiehuis tot 1 juli 2021 uitsluitend online intervisies. U kunt zich wel al inschrijven voor intervisies op locatie na 1 juli 2021.

Online intervisie

Een online intervisie duurt 2 uur en kost € 54,– per uur excl. BTW. Deelnemers die zich inschrijven voor een jaarabonnement ontvangen 9,3% korting en betalen € 49,- per uur. Indien u zich in één keer inschrijft voor 4 losse bijeenkomsten (ongeacht het rechtsgebied) krijgt u automatisch bij het afrekenen dezelfde korting al bij een jaarabonnement.

Intervisie op locatie

Intervisie op locatie kost €75,– per uur ex BTW voor een losse bijeenkomst van 4 uur.

Neemt u een jaarcyclus van 8 uur intervisie op locatie af, dan ontvangt u een korting van 10% op de reguliere prijs en bedragen de kosten derhalve €67,50 per uur ex BTW. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Algemene voorwaarden op bijeenkomsten Intervisiehuis.nl

Artikel 1 Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Intervisiehuis.nl, hierna te noemen: Intervisiehuis;

opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt;

deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de bijeenkomst volgt.

bijeenkomst(en): intervisie, peer review, gestructureerd overleg

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving voor de door Intervisiehuis verzorgde bijeenkomsten geschiedt door het aanmelden via de website of het versturen van een aanmeldingsformulier per post of e-mail.

Artikel 3 Bevestiging

Intervisiehuis zal de inschrijving steeds schriftelijk of per mail bevestigen.

Artikel 4 Wettelijke bedenktermijn

Indien de inschrijver een particulier is en zich ook als particulier inschrijft, heeft hij een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving zonder motivering ongedaan maken.

 Artikel 5 Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn

Annulering door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn is uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de geplande eerste bijeenkomst. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 45,– voor administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6 Verhindering van de deelnemer

Bij volledige (alle bijeenkomsten) verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Intervisiehuis en de overige deelnemers aan de betreffende bijeenkomst geen bezwaren hebben. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7 Annulering door Intervisiehuis

Intervisiehuis zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor een bijeenkomst bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste bijeenkomst. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Intervisiehuis zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere bijeenkomsten aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort. Als Intervisiehuis vervolgens besluit om een bijeenkomst in het geheel niet meer aan te bieden, wordt dat zo spoedig mogelijk aan de deelnemers kenbaar gemaakt. Eventuele reeds aan Intervisiehuis gedane betalingen voor deze bijeenkomsten zullen door Intervisiehuis worden terugbetaald met inachtneming van artikel 8 lid e. Algemene voorwaarden  

Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Intervisiehuis zal voorafgaande aan de bijeenkomst een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.
 2. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien betaling binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten. Als het gaat om een consument worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
 4. Naast de opdrachtgever blijft de deelnemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.
 5. Als Intervisiehuis om welke reden dan ook aan de opdrachtgever / deelnemer een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door Intervisiehuis geschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.

Artikel 9 Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / deelnemerinformatie

Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een bijeenkomststraject is vertrouwelijk voor Intervisiehuis, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners / freelance gespreksleiders. Ter waarborging daarvan is Intervisiehuis met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Intervisiehuis is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de bijeenkomst, de annulering door Intervisiehuis, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege Intervisiehuis te werk zijn gesteld of van wier diensten door Intervisiehuis gebruik is gemaakt, tenzij aan Intervisiehuis grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 11 Auteursrecht en intellectuele eigendom

Het eventueel verstrekte materiaal tijdens de bijeenkomst wordt eigendom van de deelnemer. De intellectuele eigendom van de bijeenkomst en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de bijeenkomst verstrekte, materialen berusten bij Intervisiehuis. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intervisiehuis mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 12 Vervanging gespreksleider

Intervisiehuis behoudt te allen tijde de vrijheid gespreksleiders, die door haar met de uitvoering van een bijeenkomst zijn belast, te vervangen door andere gespreksleiders.

Artikel 13 Permanente Educatie

De deelnemer aan bijeenkomsten voor wie PO of PE punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens desgevraagd aan de hem controlerende beroepsorganisatie worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen natrekkingen te doen of audits te kunnen uitvoeren.

Artikel 13 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Mochten de Algemene Voorwaarden wijzigen dan treft u op de website altijd de meest recente versie aan.

Privacyverklaring Intervisiehuis

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

De verwerkingsverantwoordelijken van Intervisiehuis is mr. E. Gevaerts, Slochterenlaan 9 te Bussum.

Intervisiehuis verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een bijeenkomst of begeleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de bijeenkomst waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de bijeenkomst en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Intervisiehuispersoonsgegevens in het kader van uw bijeenkomst, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de bijeenkomst (met goed gevolg) heeft afgerond.

Intervisiehuis gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen bijeenkomst;
 • het verzorgen van de door u gekozen bijeenkomst;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten;
 • het ontvangen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Wanneer u zich uitschrijft voor deze berichten worden de hiervoor bestemde gegevens uit onze database verwijderd;
 • om te voldoen aan op Intervisiehuis rustende wet-en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Intervisiehuis informatie over uw aanwezigheid bij de bijeenkomst verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties zoals KNB, vFAS, MfN en NOVA.

Intervisiehuis zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Intervisiehuis of indien Intervisiehuis daartoe wettelijk verplicht is.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt bij de bijeenkomst, via onze website, via e-mail of schriftelijk.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profilering, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases tenzij u ons daarvoor toestemming geeft.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen -mits in overeenstemming met de wet- uiterlijk binnen zes weken worden gerealiseerd.

Google en sociale media: we kunnen in de toekomst Google Adwords als marketing instrument gebruiken. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden en plaatsen geen cookies. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Sociale Media buttons: we willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op de websites van Intervisiehuis te delen. Dit kan door middel van een aantal sociale media buttons. De meeste sociale mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende sociale mediakanalen kunnen wij de volgende buttons gebruiken: Facebook, LinkedIn en YouTube. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke sociale mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Wij hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door de sociale mediakanalen.

Intervisiehuis kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020.

Intervisiehuis, januari 2020