Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende,

naam: ______________________________________________________________________________________________

werkzaam als advocaat bij kantoor _____________________________________________________________

adres: ______________________________________________________________________________________________

postcode: ________________ plaats: _________________________________________________________________

verklaart deel te nemen aan de intervisiebijeenkomst d.d. ___________________________________

binnen het rechtsgebied _________________________________________________________________________

Hij/zij verklaart hiermee volstrekte geheimhouding te zullen betrachten ten aanzien van het al hetgeen in de intervisie naar voren komt. Deze geheimhouding duurt onverminderd voort na afloop van de intervisie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met alle betrokkenen.

Aldus opgemaakt en getekend te ___________________________ op ______________________

Handtekening:

___________________________________________

naam: ___________________________________